hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 88/2011/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 88/2011/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia

Thông tư số 88/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại nhà nước. 

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 88/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                         Hà Nội, ngày 17 tháng 06 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện
chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia
_____________________

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại nhà nước như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại nhà nước theo quy định tại quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp chủ trì thực hiện chương trình, các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình, cơ quan quản lý chương trình và cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ.

Điều 3. Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình

Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại nhà nước được lấy từ nguồn chi cho Chương trình Xúc tiến thương mại - Đầu tư - Du lịch hàng 5.

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI

Điều 4. Quy định chung về quản lý chi tiêu

1. Các khoản chi phải theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu hiện hành và khuôn khổ hỗ trợ kinh phí cho nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư này.

2. Đối với các khoản chi theo quy định phải thực hiện đấu thầu thì áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật; Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu shopping tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn ngân sách Nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC.

Điều năm. Phạm vi và mức hỗ trợ kinh phí đối với chương trình Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

1. Đối với nội dung “thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng tâm theo ngành hàng”: Hỗ trợ 70% các khoản chi phí:

- Chi phí mua tư liệu;

- Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu: định mức chi áp dụng theo Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

- Chi phí phát hành và phát hành.

Mức hỗ trợ tối đa của nội dung quy định tại khoản một Điều năm Thông tư này không quá 700.000 đồng (bảy trăm ngàn đồng)/1 doanh nghiệp đăng ký và nhận thông tin.

2. Đối với nội dung “tuyên truyền xuất khẩu”:

a) Quảng bá hình ảnh ngành hàng, hướng dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra thị trường nước ngoài: Hỗ trợ 70% chi phí theo hợp đồng phát hành trên các công cụ thông tin đại chúng tại nước ngoài để giới thiệu hình ảnh và hướng dẫn.

b) Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài tới Việt Nam để viết bài, làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet nhằm quảng bá cho xuất khẩu Việt Nam theo hợp đồng trọn gói: Hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm truyền thông hoàn thành (bộ phim đã phát sóng, bài viết đã đăng…)

3. Đối với nội dung “thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài”:

a) Hợp đồng trọn gói với chuyên gia bản vấn: Hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư vấn hoàn thành.

b) Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, rộng rãi kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, nhân bản tài liệu tư vấn, biên dịch, phiên dịch, công cụ đi lại cho chuyên gia.

Mức hỗ trợ tối đa cho nội dung quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều năm Thông tư này không quá một.000.000 đồng (một triệu đồng)/1 doanh nghiệp tham gia.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download