hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,

Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

                                                                                        ………..,ngày……tháng…….5 20... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO 

Kính gửi:

- Hội đồng Tuyển dụng .......................

- Hội đồng sơ tuyển.........................  

 

- Tên tôi là:..................................Nam, Nữ:..................................................

- Năm sinh:..............................

- Quê quán:.................................................................................................

- Số báo danh:............................................................................................

- Đăng ký dự thi vào đơn vị:.........................................................................

Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:.......................................

- Nghiệp vụ chuyên ngành viết:....................................................................

- Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:......................................................

- Kiến thức chung:....................................................................................

- Ngoại ngữ:.............................................................................................

- Tin học:.................................................................................................

Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:…………………………………………………………………………………………………

                                                                                      Kính đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download