hoặc
Tài liệu học tập Thông tư quy định về mức phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra số 46/2015/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư quy định về mức phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra số 46/2015/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Thông tư 46/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định buôn bán thương mại cá tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 23 tháng năm 5 2015.

Phí giám định buôn bán thương mại cá tra

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 46/2015/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày bảy tháng 4 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ
DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÁ TRA

Căn cứ ngày 03/6/2002; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra;

Căn cứ ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định buôn bán thương mại cá tra như sau:

Điều một. Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội Cá tra Việt Nam phải nộp phí giám định buôn bán thương mại cá tra theo quy định tại Thông tư này.

Điều hai. Cơ quan thu phí

Hiệp hội Cá tra Việt Nam có trách nhiệm doanh nghiệp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định buôn bán thương mại cá tra theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Mức thu và phương thức nộp phí

1. Mức thu phí giám định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định. Mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

Điều 4. Quản lý, sử dụng phí

Phí giám định buôn bán thương mại cá tra là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Hiệp hội Cá tra Việt Nam được quản lý và sử dụng phí thu được để trang trải chi phí cho việc giám định, thu phí; sau khi đã nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

Điều năm. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2015.

2. Các nội dung khác liên quan tới việc thu, nộp, quản lý, công khai chế độ thu phí giám định buôn bán thương mại cá tra không quy định tại Thông tư này, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khác (nếu có).

3. Tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, giả dụ có vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download