hoặc
Tài liệu học tập Công văn 487/2013/TCT-CS, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 487/2013/TCT-CS có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán,Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 487/2013/TCT-CS về điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
Số: 487/TCT-CS
V/v: Điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai mã số thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 2894/CT-KKT2 ngày 05/10/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang yêu cầu hướng dẫn về việc hóa đơn GTGT ghi sai mã số thuế của Công ty cổ phần Clever, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính: "Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người dùng, đã giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán và người dùng đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người dùng phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, song song người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót …".

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, trường hợp Công ty cổ phần Clever mua Trạm biến áp của Công ty cổ phần xây lắp điện 271, lập hóa đơn GTGT có ký hiệu hóa đơn 24AA/HP số 0092020 ngày 14/9/2011 ghi sai MST của người dùng. MST của người dùng là Công ty cổ phần Clever có MST đúng là: 2400534930; MST ghi trên hóa đơn là 2400539930, còn các chỉ tiêu khác trên hóa đơn hoàn toàn đúng. Qua kết quả kiểm tra việc mua bán hàng hóa (trạm biến áp) có hiệp đồng kinh tế, biên bản bàn giao khối lượng XDCB hoàn thành, thanh lý hiệp đồng, thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiệp phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán, kê khai thuế theo quy định, có trạm biến áp, có biên bản của 2 bên điều chỉnh ghi sai MST. Sai sót là không lập lại hóa đơn thay thế hóa đơn lập nhưng sai sót trên công ty đã chủ động kiểm tra phát hiện đã lập biên bản điều chỉnh (biên bản lập trước khi cơ thuế quan có quyết định kiểm tra). Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với đề nghị của Cục thuế tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: Công ty cổ phần Clever được khấu trừ giả dụ đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế GTGT theo quy định và bị xử phạt hành chính trong việc sử dụng hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Bắc Giang được biết.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK, TVQT-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Cao Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download