hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------

Số: 27/2014/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 5 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 5 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển ban hành Thông tư quy định về quản lý chất lượng nguyên liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc quản lý chất lượng nguyên liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc cung cấp và sử dụng nguyên liệu nhựa đường trong xây dựng công trình giao thông, bao gồm:

1. Đơn vị cung cấp nhựa đường cho công trình giao thông;

2. Chủ đầu tư, nhà thầu giao diện, nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công xây dựng công trình giao thông;

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Nhựa đường (còn gọi là bitum) là sản phẩm cuối cùng thu được từ công nghệ lọc dầu lửa, bao gồm các hợp chất hydrocacbua cao phân tử như: CnH2n+2, CnH2n, hydrocacbua thơm mạch vòng (CnH2n-6) và 1 số dị vòng có chứa O, S, N; ở trạng thái tự nhiên, có dạng đặc quánh, màu đen.

Chương II

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Điều 4. Quy định về chất lượng nhựa đường

1. Nhựa đường phải đồng nhất, không chứa nước và không tạo bọt khi gia nhiệt tới 175°C. Ngoài các hợp chất ở trạng thái tự nhiên theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này, trong nhựa đường không được chứa bất kỳ lượng hóa chất nào phối trộn thêm.

2. Dựa vào độ kim lún, nhựa đường được chia thành các mác: 20-30; 40-50; 60-70; 85-100; 120-150 và 200-300. Các chỉ tiêu công nghệ của nhựa đường được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều năm. Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử

1. Phương pháp lấy mẫu

Mẫu nhựa đường để xác định các chỉ tiêu công nghệ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này được lấy theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7494:2005(ASTM D 140)Bitum - Phương pháp lấy mẫu.

2. Phương pháp thử

Phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu công nghệ của nhựa đường quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download