hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 22/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 22/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Thông tư số 22/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Áp dụng giấy phép du nhập tự động đối với 1 số sản phẩm thép. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------------

Số: 22/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Áp dụng giấy phép du nhập tự động
đối với 1 số sản phẩm thép
-------------------

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 5 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 5 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế cấp phép du nhập hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép du nhập tự động đối với 1 số sản phẩm thép như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc áp dụng chế độ cấp phép du nhập tự động đối với việc du nhập sản phẩm thép quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

2. Sản phẩm thép du nhập trong các trường hợp sau đây không thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành:

a) Hàng trợ thời nhập tái xuất, trợ thời xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh;

b) Hàng du nhập phi mậu dịch;

c) Hàng du nhập để trực tiếp dùng cho sản xuất, gia công (kể cả hàng du nhập để lắp ráp, tu chỉnh, bảo hành).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước, thương nhân du nhập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II
CẤP VÀ NỘP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG

Điều 3. Cấp giấy phép du nhập tự động

1. Giấy phép du nhập tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký du nhập cho mỗi lô hàng.

2. Giấy phép du nhập tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận.

Điều 4. Cơ quan cấp giấy phép du nhập tự động

Cơ quan cấp giấy phép du nhập tự động (sau đây gọi là cơ quan cấp giấy phép) là các phòng quản lý xuất du nhập khu vực trực thuộc Bộ Công Thương, bao gồm:

- Phòng quản lý xuất du nhập khu vực thành phố Hà Nội: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

- Phòng quản lý xuất du nhập khu vực thành phố Hồ Chí Minh: 35 - 37 Bến Chương Dương, quận một, thành phố Hồ Chí Minh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download