hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------- 

Số: 28/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng
trên địa bàn Thành phố
------------------- 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Xét yêu cầu của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính tại Tờ trình số 446/TTr-LĐTBXH-TC ngày 05/4/2010 và Tờ trình số 867/TTr-LĐTBXH-TC ngày 16/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

I. Hỗ trợ chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển:

1. Đối tượng:

1.một. Toàn bộ người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được hỗ trợ kinh phí khi hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội.

1.hai. Đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, chết trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mức hỗ trợ:

2.một. Chi phí hỏa táng:

- Đối với thi hài người lớn: 3.000.000 đ/trường hợp hỏa táng.

- Đối với thi hài trẻ con dưới sáu tuổi: một.500.000 đ/trường hợp hỏa táng.

2.hai. Chi phí vận chuyển:

- Đối với khu vực nội thành: 500.000 đồng/1trường hợp hỏa táng.

- Đối với khu vực ngoại thành: một.000.000 đồng/1 trường hợp hỏa táng.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng quy định tại điểm một.một Mục I: hỗ trợ trong 3 5 (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng quy định tại điểm một.hai Mục I: Từ 5 2010.

II. Hỗ trợ các chi phí khác:

1. Đối tượng:

1.một. Thuộc hộ nghèo, trẻ con dưới sáu tuổi.

1.hai. Các đối tượng người có công đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; các đối tượng xã hội đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều trị bệnh nhân HIV của Thành phố; Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân, mất trên địa bàn Thành phố.

2. Nội dung và mức hỗ trợ: gồm áo quan hỏa táng và túi đồ khâm niệm, quản lý lưu giữ bình tro theo giá thấp nhất của Ban phục vụ lễ tang tại thời điểm thanh toán.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với đối tượng tại điểm một.một Mục II: Hỗ trợ trong 3 5 (2010 - 2012).

- Đối với đối tượng tại điểm một.hai Mục II: Từ 5 2010.

III. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố đảm bảo

Ngoài ra, khuyến khích các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều hai. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan công ty hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng 5 bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

3. Giao UBND các Quận, Huyện, Thị xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện hoả táng hàng 5 và phương án thực hiện hỗ trợ hỏa táng cụ thể báo cáo UBND thành phố phê duyệt y.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã; các công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ TP;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng: LĐ, KT, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Phí Thái Bình

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download