hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc tổ chức kỷ niệm ngày Lễ Quốc khánh số 506/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc tổ chức kỷ niệm ngày Lễ Quốc khánh số 506/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh

Quyết định 506/QĐ-TTg 5 2015 phê phê duyệt Kế hoạch doanh nghiệp các hoạt động kỷ niệm 70 5 Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 04 5 2015.

Kế hoạch doanh nghiệp hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng tám và ngày Quốc khánh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 506/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 5 2015

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG
THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 5 2013 của Chính phủ quy định về doanh nghiệp ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; lễ thức đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 5 2014 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng bảy 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Kế hoạch doanh nghiệp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 5 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 5 2014 - 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê duyệt Kế hoạch doanh nghiệp các hoạt động kỷ niệm 70 5 Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 5 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, diễn tả lòng hàm ân sâu nhan sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, hợp nhất giang san. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần trang bị XI, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần trang bị XII.

3. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng giang san trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Giới thiệu tới mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc các thành quả của công cuộc xây dựng giang san trong 70 5 qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

4. Lễ kỷ niệm được doanh nghiệp trọng thể, xứng với tầm vóc lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945), tạo được không khí sôi nổi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

B. LỄ KỶ NIỆM

I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thành phố Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Ngày 02 tháng 9 5 2015.

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội;

- Đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam anh hùng, các tướng lĩnh;

- Đại diện các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ;

- Đại diện các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước;

- Đại biểu khách quốc tế, đại diện đoàn ngoại giao tại Việt Nam;

- Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài;

- Đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước;

- Các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

IV. NỘI DUNG LỄ KỶ NIỆM

1. Dâng hương tưởng niệm

a) Thời gian: 07 giờ, ngày 01 tháng 9 5 2015.

b) Địa điểm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài Tưởng niệm Liệt sỹ - Hà Nội.

c) Đơn vị thực hiện: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan doanh nghiệp.

d) Thành phần: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

2. Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành

a) Chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 5 2014 - 2015.

b) Thời gian: Từ 07 giờ 00, ngày 02 tháng 9 5 2015.

c) Chương trình:

- Nghi lễ chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Diễu binh, diễu hành quần chúng kỷ niệm 70 5 Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

d) Địa điểm: Khu vực Quảng trường Ba Đình và 1 số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

đ) Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 5 2015.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download