hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

 

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

…  , ngày …  tháng … 5 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 Kính gửi: Cục Viễn thông

-  Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;

-  Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 5 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Viễn thông;

-  Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép buôn bán dịch vụ viễn thông;

-  (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp lại giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ...........

2. Địa chỉ hội sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư):        ……

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: … do …… cấp ngày … tháng … 5 … tại        …

4. Điện thoại: …………. Fax: ........................ Website …..……………….

Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp lại

1. Giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông đề nghị được cấp lại

Giấy phép (tên giấy phép) số: ….   cấp ngày …. tháng ….5 …..

2. Lý do đề nghị cấp lại:

 bị mất

 bị rách

 bị cháy

 bị tiêu huỷ dưới hình thức khác (ghi rõ)

Phần 3. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông.

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, dế yêu, địa chỉ thư điện tử)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download