hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 09/2012/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 09/2012/TT-BCT quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,

Thông tư số 09/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định về việc đồ mưu hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiện tặn và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng. 

BỘ CÔNG THƯƠNG

----------------- 

Số: 09/2012/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 5 2012

THÔNG TƯ
Quy định về việc đồ mưu hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng
năng lượng tiện tặn và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng
_________________________

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiện tặn và hiệu quả ngày 17 tháng sáu 5 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 5 2011 của Chính phủ quy định yếu tố và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiện tặn và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng sáu 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định yếu tố khoản hai Điều 33, khoản 4 Điều 34 Luật Sử dụng năng lượng tiện tặn và hiệu quả 5 2010; khoản 3 Điều 10, khoản hai Điều 25 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 5 2011 của Chính phủ quy định yếu tố và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiện tặn và hiệu quả như sau:

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng 5, 5 5 về sử dụng năng lượng tiện tặn và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

2. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng 5 của cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán năng lượng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (sau đây gọi là cơ sở).

2. Cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị).

3. Tổ chức kiểm toán năng lượng.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Cổng thông tin điện tử là điểm truy tìm cập độc nhất của người dùng trên môi trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng, qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.

2. Cơ sở dữ liệu là tập trung các dữ liệu được biên biên soạn, bố trí có hệ thống theo 1 phương pháp nhất định để có thể truy tìm cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua dụng cụ điện tử.

3. Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương đương.

4. Hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng nhà nước là hệ thống để truy tìm cập, khai thác, quản lý và cập nhập cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng nhà nước.

5. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo thành, được gởi đi, được nhận hoặc được lưu trữ bằng dụng cụ điện tử.

6. Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc 1 tập trung trang thông tin trên môi trường mạng, dùng cho cho việc cung cấp, luận bàn thông tin.

8. Văn bản điện tử là văn bản được biểu đạt dưới dạng thông điệp dữ liệu.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download