hoặc
Tài liệu học tập Mẫu Hợp đồng mượn nhà, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu Hợp đồng mượn nhà có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Hợp đồng cho mượn tài sản

Mẫu Hợp đồng mượn nhà được lập sau khi 2 bên thỏa thuận và ký hiệp đồng này để thực hiện việc mượn nhà với 1 số điều kiện cụ thể được ghi trên hiệp đồng cũng như sự ràng buộc pháp lý giữa 2 bên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

Hôm nay, ngày…..tháng..…năm…., tại địa chỉ………………………………...........

Chúng tôi gồm :

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):.........................................................................................................................................

Sinh ngày:........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày .......................tại.....................................................

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................

2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):

Ông (Bà):..........................................................................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................cấp ngày .......................tại.......................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................................

Hai bên thảo thuận lập và ký hiệp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN

1.một. Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại địa chỉ:

Nhà có đặc điểm sau:......................................................................................................................

Diện tích:........................................................................................................................................

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …….............….. do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày ….tháng….năm……

1.hai. Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích sử dụng nhà mượn:

- Đăng ký kinh doanh, đặt hội sở giao dịch, văn phòng làm việc của Bên B; Tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của Bên B và theo quy định của pháp luật.

- Không được dung nhà để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, kinh doanh nhà hang, kinh doanh karaoke, massage và các hoạt động mà pháp luật không cho phép.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO MƯỢN

Thời hạn cho mượn nhà và quyền sử dụng đất nói trên là ….5, bắt đầu từ ngày….tháng….năm……

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Bên A có các bổn phận sau đây:

- Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, giả dụ có;

- Thanh toán cho Bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);

- Bồi thường thiệt hại cho Bên B, giả dụ biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho Bên B biết dẫn tới gây thiệt hại cho Bên B, trừ các khuyết tật mà Bên B biết hoặc phải biết.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Đòi lại tài sản ngay sau khi hết thời hạn cho mượn, giả dụ Bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù Bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước 1 thời gian hợp lý là......................................……

- Đòi lại tài sản khi Bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

- Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do Bên B gây ra.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Bên B có các bổn phận sau đây:

- Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý đổi thay tình trạng tài sản; giả dụ tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

- Không được cho người khác mượn lại, giả dụ không có sự đồng ý của Bên A;

- Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn;

- Bồi thường thiệt hại, giả dụ làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

2. Bên B có các quyền sau đây:

- Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;

- Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download