hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Nga - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn tiếng Nga - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra tiếng Nga

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ II, LỚP 9

Đề số 1

I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu sau. (2 điểm)

1. Мы будем участвовать в международной олимпиаде школьников . . . . . русскому языку.
А. за             Б. на              В. по

2. Западное озеро . . . . ., чем озеро Хоан Кием.
А. глубокий           Б. глубже            В. глубокое

3. Моя сестра . . . . . в педагогическом институте.
А. учится                Б. занимается               В. учит

4. . . . . . Виктор болеет гриппом, он не поедет с нами.
А. Потому что               Б. Так как                В. Из-за

II. Biến đổi từ trong ngoặc sang dạng cần thiết. (2 điểm)

1. Книги учат . . . . . (мы) любить . . . . . (родина).

2. Вчера мы были в . . . . . (школа) на . . . . (концерт).

3. Он получил . . . . . (телеграмма) из . . . . . (Москва) от . . . . . (брат).

4. Лена была в театре с . . . . . (Сергей).

III. Khôi phục lại câu hỏi cho phù hợp với câu trả lời, chú ý tới các tụ họp từ được gạch dưới. (2 điểm)

1. - . . . . .?
- Вера уверена в своём решении.

2. - . . . . .?
- Мы верим в победу нашей команды.

3. - . . . . .?
- Я получил письмо из России.

4. - . . . . .?
- Павлик предпочитает современную музыку.

IV. Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ được đặt ra.

1.Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm. ( một,năm điểm)

на, врач, в, сестре, институте, по,
жизнь, брату, школе, живёт, инженером, к

Это мой друг Виктор. Его семья (1) . . . . . в Москве (2) . . . . . улице Чайковского. Его отец работает (3) . . . . . на заводе. Его мать - учительница. Она работает в (4) . . . . . . Сестра Виктора - студентка. Её зовут Наташа. Она учится (5) . . . . . университете. Она очень любит математику и хочет стать математиком. Наташа - интересный человек. Она много знает и очень любит читать. Наташа много помогает своему (6) . . . . . в учёбе. Виктор очень любит свою сестру.

2. Trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn văn trên. (2,năm điểm)

а. Где живёт семья Виктора?
. . . . .

б. Кто его отец?
. . . . .

в. Где работает мать Виктора?
. . . . .

г. Почему Наташа хочет стать математиком?
. . . . .

д. Кому много помогает Наташа?
. . . . .

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download