hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 527/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 527/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Bổ sung kinh phí bảo quản muối dự trữ quốc gia quý I năm 2013

Quyết định 527/2013/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí bảo quản muối dự trữ nhà nước quý I 5 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

Số: 527/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ BẢO QUẢN MUỐI DỰ TRỮ QUỐC GIA QUÝ I NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét yêu cầu của Bộ Tài chính tại công văn số 2177/BTC-TCDT ngày 08 tháng 02 5 2013, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1425/BKHĐT-KTDV ngày năm tháng 3 5 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 770/BNN-KH ngày 06 tháng 3 5 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một.

1. Bổ sung một.375.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm 7 mươi lăm triệu đồng) từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của Ngân sách trung ương 5 2013 đã được Quốc hội quyết định cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thanh toán chi phí bảo quản muối dự trữ nhà nước quý I 5 2013.

2. Số kinh phí bảo quản muối quý I 5 2013 đã giao Bộ Tài chính, Bộ Tài chính báo cáo phương án sử dụng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Vụ: KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download