hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu xe ô tô có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,

Thông tư số 43/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập cảng xe ô tô. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------
Số: 43/2011/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 5 2011

THÔNG TƯ
Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô
của thương nhân nhập cảng xe ô tô
____________________

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 5 2010;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 05 tháng 12 5 2007;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập cảng xe ô tô như sau:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về bảo hành, bảo dưỡng đối với các loại xe ô tô nhập cảng mới và đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là xe ô tô) để kinh doanh tại Việt Nam.

2. Thông tư này không áp dụng khi nhập cảng các loại xe ô tô sau đây:

a) Xe ô tô tạm thời nhập, tái xuất, giúp đỡ, xe là tài sản, dụng cụ phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân ngoại giao theo quy định của pháp luật. Xe của tổ chức, cá nhân nhập cảng để sử dụng theo mục đích riêng, không kinh doanh;

b) Xe ô tô được nhập cảng để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

c) Xe ô tô nhập cảng thực hiện các mục đích đặc trưng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân nhập cảng, ủy thác nhập cảng xe ô tô để kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là thương nhân nhập khẩu) và các cơ quan quản lý có liên quan.

Điều 3. Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu

1. Thương nhân nhập cảng phải công bố tài liệu về chế độ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô cho người dùng, trong đó ghi rõ chế độ bảo hành, bảo dưỡng xe, địa chỉ các cơ sở bảo hành và bảo đảm cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho từng loại xe ô tô bán ra thị trường;

2. Địa điểm bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô tối thiểu phải được bố trí tại các tỉnh, thành phố, nơi thương nhân nhập cảng kinh doanh xe ô tô;

3. Thương nhân nhập cảng có thể thuê các cơ sở bảo dưỡng, tu sửa xe ô tô đáp ứng yêu cầu quy định để thực hiện dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô nhập khẩu;

4. Nội dung bảo hành, bảo dưỡng và chu kỳ bảo dưỡng xe ô tô thực hiện theo quy định của nhà sản xuất xe ô tô.

Điều 4. Tiêu chuẩn công nghệ tối thiểu của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập khẩu

Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của thương nhân nhập cảng phải đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ tối thiểu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download