hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1457/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1457/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định số 1457/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1457/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Khương
giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét Tờ trình số 2371/TTr-HĐQL ngày 15 tháng sáu 5 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tờ trình số 2510/TTr-BNV ngày 29 tháng bảy 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Khương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Đình Khương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, ĐMDN, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download