hoặc
Tài liệu học tập Thông tư liên tịch quy định mức lệ phí tuyển sinh 2015 số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư liên tịch quy định mức lệ phí tuyển sinh 2015 số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Quy chế tuyển sinh 2015,Công bố mức thu lệ phí thi năm 2015

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27 tháng 3 5 2015.

Mức lệ phí tuyển sinh 5 2015

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
--------
Số: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 5 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN (LỆ PHÍ TUYỂN SINH)

Căn cứ

Căn cứ ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) như sau:

Điều một. Đối tượng áp dụng

1. Các thí sinh thuộc các đối tượng sau phải nộp phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh), theo quy định tại Thông tư này:

a) Thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông nhà nước với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển trung cấp, cao đẳng và đại học;

b) Thí sinh dự thi, dự tuyển vào các ngành năng khiếu;

c) Thí sinh dự thi, dự tuyển vào các trường tuyển sinh riêng;

d) Thí sinh dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân công ty thi tuyển, xét tuyển theo quy định;

e) Thí sinh dự tuyển đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

2. Không thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đối với thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông nhà nước với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điều hai. Phương thức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

1. Đối với kỳ thi trung học phổ thông nhà nước, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký dự thi cho doanh nghiệp hấp thu hồ sơ đăng ký dự thi được quy định tại Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;

2. Đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu và thí sinh đăng ký vào các trường tuyển sinh riêng bằng phương thức thi tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký dự thi cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi;

3. Đối với trường hợp xét tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký xét tuyển;

4. Đối với sơ tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại doanh nghiệp hấp thu hồ sơ sơ tuyển;

5. Đối với dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển;

6. Đối với dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, nộp phí cho cơ quan hấp thu hồ sơ khi thí sinh đăng ký xét tuyển.

Điều 3. Mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

1. Thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông nhà nước với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng và đại học:

 • Dự thi: 35.000 đồng/môn thi;
 • Dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

2. Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nộp phí 30.000 đồng/hồ sơ.

3. Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường tuyển sinh riêng:

a) Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

b) Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển:

 • Đối với các môn văn hóa chuyên ngành: 35.000 đồng/môn thi;
 • Đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm hầu hết các môn năng khiếu).

4. Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển theo quy định tại khoản một Điều này còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

5. Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ:

 • Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;
 • Dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi;
 • Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.

6. Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Điều 4. Phân phối, quản lý, sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)

1. Phân phối tiền thu phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông nhà nước, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ như sau:

a) Toàn bộ số tiền phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông nhà nước do các Sở Giáo dục và Đào tạo và Cục nhà trường (Bộ Quốc phòng) thu được phân phối như sau:

 • Trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan tới công tác tuyển sinh của Bộ như sau:
  • 8.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông nhà nước để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học;
  • 4.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp.
 • Trích để lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh ở địa phương và Cục như sau:
  • 8.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông nhà nước xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học;
  • 6.500 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp.
 • Số tiền phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông nhà nước thu được còn lại chuyển cho các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì cụm thi chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ.

b) Toàn bộ phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp (đối với trường công ty tuyển sinh riêng, các trường tuyển sinh năng khiếu bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển tính hợp với xét tuyển), tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do các cơ sở giáo dục công ty tuyển sinh trực hấp thu, được để lại để chi phí cho công tác tuyển sinh.

2. Sử dụng tiền phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) kỳ thi trung học phổ thông nhà nước, tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp:

Các cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh được sử dụng số tiền phí dự thi, dự tuyển được trích theo quy định tại Thông tư này để chi phí cho công tác tuyển sinh theo các nội dung cụ thể sau đây:

a) Tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và dùng cho công tác sẵn sàng kỳ thi, gồm:

 • Chi phí dùng cho công tác triển khai tuyển sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo tới Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục;
 • Chi hội nghị, huấn luyện cán bộ, kiểm tra, thanh tra;
 • Chi giao nhận, xử lý hồ sơ đăng ký dự thi;
 • Chi nhập và xử lý số liệu trên máy tính;
 • Chi làm đề thi, in sao đề thi, bảo vệ an toàn cho đề thi;
 • Chi thuê phòng thi, thuê công cụ di chuyển, bảo đảm y tế, nước uống, an ninh thứ tự và văn phòng phẩm;
 • Chi in giấy báo dự thi, danh sách phòng thi;
 • Chi công tác truyền thông trên các công cụ thông tin đại chúng (bao gồm cả mạng Internet);
 • Chi in, mua giấy nháp, giấy thi, biên lai thu lệ phí;
 • Chi khác liên quan trực tiếp tới công tác công ty tuyển sinh.

b) Phục vụ công tác thi tuyển, gồm:

 • Chi công tác quản lý, điều hành cụm thi.
 • Chi công ty coi thi, thanh tra, kiểm tra;
 • Chi chấm thi, chấm kiểm tra và chấm thẩm định;
 • Chi công tác sơ tuyển, xét tuyển, triệu tập trúng tuyển;
 • Chi in số điểm, giấy chứng nhận kết quả thi;
 • Chi công tác truyền thông trên các công cụ thông tin đại chúng (bao gồm cả mạng Internet);
 • Chi in, mua biên lai thu phí và chi phí văn phòng phẩm;
 • Chi khác liên quan trực tiếp tới công tác công ty kỳ thi trung học phổ thông nhà nước, công tác thi tuyển ở các trường công ty tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển tính hợp với xét tuyển.

c) Phục vụ công tác xét tuyển

 • Chi công ty hấp thu hồ sơ đăng ký xét tuyển;
 • Chi công tác nhập dữ liệu xét tuyển, cập nhật thông tin xét tuyển vào hệ thống và trên trang thông tin điện tử của trường;
 • Chi in và gởi giấy báo nhập học;
 • Chi công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ đăng ký nhập học;
 • Chi ưng chuẩn đề cương của nghiên cứu sinh, tập sự sinh;
 • Chi khác liên quan tới công tác xét tuyển.

Định mức chi đối với nội dung chi tại Thông tư này do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi có ý kiến hợp nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính.

3. Quản lý tiền phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh):

Cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai mức thu phí dự thi, dự tuyển tại nơi thu phí và thực hiện thu phí theo đúng mức thu quy định tại Điều 3 Thông tư này. Khi thu phí dự thi, dự tuyển phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu phí theo quy định của Bộ Tài chính. Biên lai nhận tại cơ quan Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng hội sở (hoặc biên lai tự in sau khi đã hợp nhất với Cục Thuế tỉnh, thành phố) và được quản lý, sử dụng theo chế độ quản lý biên lai thu phí do Bộ Tài chính quy định.

b) Định kỳ 10 (mười) ngày 1 lần cơ quan, doanh nghiệp thu phải gởi toàn bộ tiền phí dự thi, dự tuyển thu được vào tài khoản nhất thời giữ tiền phí của cơ quan, doanh nghiệp tại Kho bạc Nhà nước nơi giao thiệp.

c) Thực hiện chế độ sổ, chứng từ kế toán theo dõi việc thu và quản lý sử dụng tiền phí dự thi, dự tuyển theo Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập) và Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập). Việc ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với phí dự thi, dự tuyển của các cơ sở giáo dục công lập thực hiện khi doanh nghiệp được giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng 5 về số thu, chi phí dự thi, dự tuyển.

d) Hàng 5 phải lập dự toán thu - chi phí dự thi, dự tuyển song song với dự toán tài chính. Việc lập và chấp hành dự toán, quản lý thu - chi tiền phí thu được phải thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành và tổng hợp vào báo cáo tài chính định kỳ của cơ quan, doanh nghiệp theo phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm nguyên tắc tài chính công khai, dân chủ.

đ) Đối với các trường tuyển sinh riêng hoặc các trường tuyển sinh năng khiếu; tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ, tự cân đối nguồn thu theo quy định để chi phí cho công tác công ty tuyển sinh. Trường hợp thu không đủ chi thì các cơ sở giáo dục được sử dụng từ nguồn kinh phí hiện có của doanh nghiệp để chi cho công tác tuyển sinh; đối với các cơ sở được giao nhiệm vụ tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước thì được ngân sách nhà nước cấp bù.

Điều năm. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2015. Đối với các hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2015 thì được áp dụng mức thu theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 02 5 2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT.

3. Cơ quan, công ty, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu các công ty, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, hướng dẫn./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Vinh Hiển

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 

Vũ Thị Mai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download