hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 645/QĐ-BGTVT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 645/QĐ-BGTVT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 645/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 15 tháng 03 5 2013 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
Số: 645/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số
và dịch vụ chứng nhận chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải

------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 5 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 5 2011 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 5 2007 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 07 5 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng nhận chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Theo yêu cầu của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số của Bộ Giao thông chuyên chở.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, công ty trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP(KSTTHC).

 BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh La Thăng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download