hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 104/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 104/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 104/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 5 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo  ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC).

Điều một. Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước:

1. Bổ sung Tiểu mục và hướng dẫn hạch toán Mục, Tiểu mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC như sau:

a) Bổ sung Tiểu mục của Mục 3850 “Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước”, như sau:

Tiểu mục 3854: Tiền cho thuê và tiền chậm nộp tiền thuê cơ sở hạ tầng bến cảng, cầu cảng.

b) Bổ sung Tiểu mục và hướng dẫn hạch toán Mục 4250 “Thu tiền phạt”, như sau:

- Tiểu mục 4272: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ thuế quan quản lý.

- Tiểu mục 4273: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý.

- Khoản tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực còn lại, khi nộp ngân sách nhà nước hạch toán vào tiểu mục thu tiền phạt vi phạm hành chính tương ứng.

Ví dụ: Thu tiền chậm nộp phạt vi phạm giao thông, hạch toán vào Tiểu mục 4252 “Phạt vi phạm giao thông”.

c) Bổ sung Tiểu mục của Mục 4900 “Các khoản thu khác”, như sau:

Tiểu mục 4913: Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.

2. Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC như sau:

a) Bổ sung mã số Chương trình, mục tiêu 0920: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà.

Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà.

b) Quy định về hạch toán:

- Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà dùng để hạch toán chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà theo quy định của Luật Bình đẳng giới, như: chi thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; chi tổ chức hội thảo, hội nghị về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; chi tổ chức các phong trào hoạt động của phụ nữ; chi đào tạo bồi bổ, nghiệp vụ, đào tạo về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; chi hỗ trợ thực hiện các mô hình, phát triển dịch vụ tham mưu, hỗ trợ về bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà...

- Các cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư khi sử dụng ngân sách nhà nước (gồm cả nguồn trong nước và nguồn ngoài nước, vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên) cho hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà theo chế độ quy định, ngoài việc hạch toán yếu tố quy định hiện hành, còn phải hạch toán thêm trên chứng từ chi ngân sách nhà nước vào mã số dự án: 0921 - Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà.

Ví dụ 1: Khi chi thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà, hạch toán vào mã số dự án: 0921.

Ví dụ 2: Khi chi tổ chức hội thảo, hội nghị về bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà, hạch toán vào mã số dự án: 0921.

Ví dụ 3: Khi chi tổ chức các phong trào hoạt động của đàn bà, hạch toán vào mã số dự án: 0921.

Ví dụ 4: Khi chi hỗ trợ thực hiện các mô hình, phát triển dịch vụ tham mưu, hỗ trợ về bình đẳng giới và sự tiến bộ đàn bà, hạch toán vào mã số dự án: 0921.

c) Căn cứ chứng từ chi ngân sách nhà nước do tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước lập, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức giao thiệp rà soát, hướng dẫn tổ chức lập chứng từ theo quy định tại Thông tư này, song song lập phiếu để điều chỉnh dự toán đã được cấp có thẩm quyền phân bổ giao trên Hệ thống TABMIS theo Loại, Khoản (theo mẫu quy định) nay yếu tố thêm theo mã số chương trình, mục tiêu, dự án: 0921 - Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; sau đó hạch toán chi ngân sách nhà nước cho tổ chức theo đúng dự toán đã điều chỉnh. Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các tổ chức thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện điều chỉnh dự toán trong hệ thống TABMIS.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download