hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán được ban hành kèm theo ngày 15 tháng bảy 5 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc chứng nhận được thực hiện ngoài hội sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng nhận và Ủy ban nhân dân quận (huyện)), chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):..........................................................................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................... cấp ngày ........................tại ................................

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm bợ trú): ................

Hoặc có thể chọn 1 trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông (Bà):..........................................................................................................................................

Sinh ngày:.........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................... cấp ngày ........................tại ................................

Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ..................................................................................................................................

Sinh ngày:..........................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................... cấp ngày ........................tại ................................

Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ...............................................................................................................................

Sinh ngày:............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................... cấp ngày ............................tại ...............................

Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên: ..............................................................................................................................................

Sinh ngày:...............................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................................... cấp ngày ...........................tại ...............................

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................................................

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện: ........................................................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................................ cấp ngày ...............................tại ............................

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …….........ngày ...……….do …..............lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ...............................................................................................................................................

Trụ sở: ........................................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:......... ngày.................tháng ................5.....................do ...................cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............ ngày......tháng ......5........do ................ cấp.

Số Fax: ..................Số điện thoại:...........

Họ và tên người đại diện: ...........................................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày .......................................tại ........................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………ngày …….do …………..lập.


Bên mua (sau đây gọi là Bên B): (Chọn 1 trong các chủ thể nêu trên)
.......................................................................................................................................................................

Nguyên trước đây 2 bên A và B có ký Hợp đồng mua bán được…… chứng nhận (chứng thực) ngày ……, số ……., quyển số…...…...............................................................................................................................................

Theo đó, bên A bán cho bên B tài sản ……………........................................................................................

Nay 2 bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan tới việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản như: lý do của việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản, giao lại tài sản mua bán (phương thức, thời hạn), giao lại tiền (phương thức, thời hạn), bồi thường thiệt hại (nếu có)............................................................................................................................................................

ĐIỀU 2: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên…..chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng đàm phán trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không đàm phán được, thì 1 trong 2 bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tình nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3. Các cam đoan khác: .…..

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên Công nhận đã hiểu rõ quyền, bổn phận và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.x

Hoặc chọn 1 trong các trường hợp sau đây:

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

- Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ........................................

Bên A                                                                                                              Bên B
(ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)                                                                     (ký, lăn tay và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download