hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 77/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 77/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc

Thông tư số 77/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc công đoạn 2010 - 2011. 

BỘ TÀI CHÍNH
---------------

Số: 22/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 5 2010

THÔNG TƯ
Về việc ban hành Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam
để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc công đoạn 2010 - 2011
-----------------------------------

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 5 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Căn cứ Hiệp định Khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc ký ngày 13 tháng 12 5 2005 tại Ma-lay-xi-a, được Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn ngày 12 tháng 4 5 2006;

Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về kợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các nhà nước Đông Nam Á và nước Đại hàn Dân Quốc, ký ngày 13 tháng 12 5 2005 tại Ma-lay-xi-a và ngày 24 tháng 8 5 2006 tại Phi-líp-pin;

Căn cứ Nghị định thư Thái Lan gia nhập Hiệp định thương mại hàng hóa (AKTIG) thuộc khuôn khổ Hiệp định khuông về hợp tác toàn diện ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA),

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khuông về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc như sau:

Điều một. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc công đoạn 2010 - 2011 (viết tắt là thuế suất AKFTA).

Trong đó:

+ Cột “Mã hàng hóa” và cột “Mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở HS 2007, AHTN 2007 và phân loại theo cấp độ 10 số;

+ Cột “Thuế suất AKFTA”: mức thuế suất áp dụng cho từng 5, từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 31 tháng 12 của năm;

+ Cột “Nước không được hưởng ưu đãi”: các mặt hàng nhập cảng từ nước có miêu tả ký hiệu tên nước (được quy định tại điểm (b) Điều hai Thông tư này) không được áp dụng thuế suất AKFTA.

+ Cột “GIC”: hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên áp dụng thuế suất AKFTA theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Điều hai. Hàng hóa nhập cảng để được áp dụng thuế suất thuế AKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Được nhập cảng vào Việt Nam từ các nước: 

Tên nước

Ký hiệu tên nước

Bru-nây Đa-ru-sa-lam

BN

Vương quốc Cam-pu-chia

KH

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

ID

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

LA

Ma-lay-xi-a

MY

Liên bang My-an-ma

MM

Cộng hòa Phi-líp-pin

PH

Cộng hòa Sing-ga-po

SG

Vương quốc Thái Lan

TH

Đại hàn Dân Quốc (Hàn Quốc)

KR

c) Được di chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại điểm (b) Điều này, tới Việt Nam theo quy định của Bộ Công Thương.

d) Thoả mãn các quy định về nguồn gốc hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (viết tắt là C/O - Mẫu AK) do các cơ quan sau đây cấp:

- Tại Bru-nây Đa-ru-sa-lam là Bộ Ngoại giao và Ngoại thương;

- Tại Vương quốc Cam-pu-chia là Bộ Thương mại;

- Tại Cộng hòa In-đô-nê-xi-a là Bộ Thương mại;

- Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là Bộ Công nghiệp và Thương mại;

- Tại Ma-lay-xi-a là Bộ Ngoại thương và Công nghiệp;

- Tại Liên bang My-an-ma là Bộ Thương mại;

- Tại Cộng hòa Phi-líp-pin là Bộ Tài chính;

- Tại Cộng hòa Sing-ga-po là Cơ quan Hải quan;

- Tại Vương quốc Thái Lan là Bộ Thương mại;

- Tại Đại hàn Dân quốc (Hàn Quốc) là Phòng Thương mại và Công nghiệp hoặc Cơ quan Hải quan.

Điều 3. Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên (hàng hóa GIC) để được áp dụng thuế suất AKFTA của Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc các mặt hàng có miêu tả ký hiệu “GIC” tại cột số (6) của Biểu thuế này.

b) Được nhập cảng và di chuyển thẳng từ Hàn Quốc tới Việt Nam theo quy định của Bộ Công Thương.

c) Có C/O-Mẫu AK in dòng chữ “Rule 6” tại ô số 8 do cơ quan có thẩm quyền cấp C/O-Mẫu AK của Hàn Quốc cấp theo quy định của Bộ Công Thương.

d) Thỏa mãn các quy định về nguồn gốc hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc đối với hàng hoá áp dụng Quy tắc sáu - AKFTA quy định tại Phụ lục IV của Quy chế nguồn gốc AKFTA ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BCT ngày 29/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Thông tư sửa đổi bổ sung.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập cảng ưu đãi đặc trưng của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc công đoạn 2009 - 2011./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các doanh nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính
- Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Xuân Hà

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download