hoặc
Tài liệu học tập Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu cho doanh nghiệp

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu thông báo đổi thay thông tin đăng ký thuế gởi lên phòng đăng ký buôn bán tỉnh, thành phố nơi quản lý trực tiếp hoạt động buôn bán của doanh nghiệp (Chỉ kê khai các thông tin dự định thay đổi).

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

…., ngày … tháng … năm……… 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký buôn bán tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.............................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán (chỉ kê khai giả dụ không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):.....

........................................................................................................................................

Đăng ký đổi thay thông tin đăng ký thuế như sau1:

Mẫu thông báo đổi thay thông tin đăng ký thuế

1 Chỉ kê khai các thông tin dự định thay đổi

2 Doanh nghiệp chọn 1 trong các ngành, nghề buôn bán đã đăng ký hoặc dự định đăng ký bổ sung là ngành, nghề buôn bán chính.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ đính kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download