hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,Thủ tục cho người lao động

Hợp đồng lao động được ban hành kèm theo  và các để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng cho người lao động và các quyền lợi, trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp cũng như trái lại. Tải mẫu hợp đồng lao động sẽ bao gồm cả phần hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động theo đúng tiêu chí của biểu mẫu.

Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Tên đơn vị:.......................

Số:...................................

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, 1 bên là Ông/Bà: ....................................................Quốc tịch:...........................................

Chức vụ:..............................................................................................................................................

Đại diện cho (1): ........................................................Điện thoại:..........................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................................

Và 1 bên là Ông/Bà:.................................................................Quốc tịch:..........................................

Sinh ngày:.................................................Tại:.....................................................................................

Nghề nghiệp (2):...................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................

Số CMTND:....................................Cấp ngày:.............................................Tại:.....................................

Số sổ lao động (nếu có):........................Cấp ngày:.......................Tại......................................................

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loai hợp đồng lao động (3):...........................................................................................................
 • Từ ngày …. tháng …. 5 .... tới ngày .... tháng …. 5 ……
 • Thử việc từ ngày …. tháng …. 5 .... tới ngày .... tháng …. 5 ……
 • Địa điểm làm việc (4):....................................................................................................................
 • Chức danh chuyên môn: .............................................Chức vụ (nếu có):.......................................
 • Công việc phải làm (5):.................................................................................................................

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc (6):....................................................................................................................
 • Được cấp phát các công cụ làm việc gồm:.................................................................................

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7):......................................................................................................
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8):.............................................................................................
 • Hình thức trả lương:.....................................................................................................................
 • Phụ cấp gồm (9):..........................................................................................................................
 • Được trả lương vào các ngày:................................................................................. hàng tháng.
 • Tiền thưởng:................................................................................................................................
 • Chế độ nâng lương:......................................................................................................................
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm:..............................................................................................
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép 5, lễ tết...):....................................................................
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):...........................................................................................
 • Chế độ đào tạo (11):.....................................................................................................................
 • Những thỏa thuận khác (12):.........................................................................................................

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành các công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - buôn bán, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ..............
 • Bồi thường vi phạm và vật chất (13):...............................................................................................

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện hầu hết các điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán hầu hết, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, trợ thời dừng việc?)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. 5 ….. Khi 2 bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... 5 .....

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên)

 

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội.

2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có đa dạng nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ sư.

3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.

4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số hai - Đinh lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số năm - Tràng Thi - Hà Nội.

5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, tu bổ hệ thống điện; trang bị thông gió; trang bị lạnh... trong doanh nghiệp.

6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần.

7. Ghi rõ công cụ đi lại do bên nào đảm đương, ví dụ: xe doanh nghiệp đưa đón hoặc cá nhân tự túc.

8. Ghi cụ thể lương lậu theo thang lương hoặc bảng lương mà doanh nghiệp áp dụng, ví dụ: Thang lương A.một. Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm III; Bậc 4/7; Hệ số hai,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng/tháng.

9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.

10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội đề nghị thì ghi tỷ lệ % lương lậu hằng tháng 2 bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6% từ lương lậu tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% lương lậu tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.

Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội đề nghị thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào lương lậu để người lao động tham gia Bảo hiểm tình nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào lương lậu cho người lao động là 17% lương lậu tháng.

11. Ghi cụ thể trường hợp doanh nghiệp cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian doanh nghiệp cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.

12. Ghi các quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật.

13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02 5 thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download