hoặc
Tài liệu học tập Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu y tế

Biên bản về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

TÊN CƠ QUAN
-------

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

....., ngày....tháng.....5.....

       BIÊN BẢN VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG Y TẾ

Hôm nay, hồi …. giờ, ngày ….. tháng ….. 5 ….

Chúng tôi gồm:

Họ và tên: …............................., chức vụ: ………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………...

Họ và tên: ………………………..., chức vụ: …………………………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………....

Có sự chứng kiến của ông (bà):

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………...

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ, hoặc công ty công tác): ……………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc (quốc tịch): ……………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số (hoặc hộ chiếu): ……………………………………………………...

Cấp ngày ……………………., nơi cấp: ……………………………………………………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………...

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (địa chỉ, hoặc vị công tác): …………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc (quốc tịch): ……………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số (hoặc hộ chiếu): ……………………………………………………...

Cấp ngày: ……………………., nơi cấp: ……………………………………………………………....

Ngồi tại: …………………………………………………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản về vi phạm hành chính:

Họ và tên người (hoặc đại diện công ty có vi phạm hành chính): ………………………………...

Tuổi: ……………………………………………………………………………………………………....

Nơi đăng ký thường trú (địa chỉ, hoặc công ty công tác): …………………………………………...

Dân tộc (quốc tịch): ……………………………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân số (hoặc hộ chiếu): ……………………………………………………...

Cấp ngày: …………………….., nơi cấp: ……………………………………………………………...

Nội dung vi phạm: ……………………………………………………………………………………….

Lời khai của người vi phạm (hoặc đại diện công ty vi phạm): ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Lời khai của người làm chứng, người hoặc công ty bị hại (nếu có): ……………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào điều ……… của bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ban hành theo.........., chúng tôi đã:

Tạm giữ: ………………………………………………………………………………………………….

Chuyển về: ……………………………………………………………………………………………….

Để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài các tang chứng, dụng cụ vi phạm hành chính đã nhất thời giữ kể trên, chúng tôi không thu giữ đồ vật gì khác.

Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho đương sự 1 bản và đọc lại cho mọi người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên.

Cá nhân hoặc đại diện công ty vi phạm

(Ký tên)

Người lập biên bản

(Ký tên)

 

 

Người làm chứng

(Ký tên)

Cá nhân hoặc công ty bị hại

(Ký tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download