hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

…  , ngày …  tháng … 5 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 

Kính gửi: Cục Viễn thông

- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;

- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 5 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Viễn thông;

- Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … 5 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép buôn bán dịch vụ viễn thông;

-  (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp gia hạn giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông như sau:

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi bằng chữ in hoa) ……..

2. Địa chỉ hội sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư):  ……    

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ….. do …. cấp ngày … tháng … 5 … tại …

4. Điện thoại: ……………. Fax: .....................Website …….………………

5. Giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông đề nghị được gia hạn

Giấy phép (tên giấy phép) số: ….cấp ngày…. tháng …. năm …..

Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị gia hạn

Lý do đề nghị gia hạn ……………

Thời hạn đề nghị được gia hạn:    …. 5 …. tháng

Phần 3. Tài liệu kèm theo

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

Phần 4. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị gia hạn giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp gia hạn giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông, (tên doanh nghiệp) sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của Việt Nam về buôn bán dịch vụ viễn thông và các quy định trong giấy phép buôn bán dịch vụ viễn thông được gia hạn.

Nơi nhận:
- Như trên;
…………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại đi động, địa chỉ thư điện tử)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download