hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 180/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 180/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế. 

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------- 

Số: 180/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế
-------------------------

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 5 2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao tiếp điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn về:

- Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (không áp dụng đối với trường hợp đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp); Giao dịch điện tử trong khai thuế; Giao dịch điện tử trong nộp thuế.

- Thủ tục cấp, tạm thời đình chỉ, thu hồi Giấy công nhận công ty cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế; Thực hiện giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế qua công ty cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế.

2. Thông tư này không điều chỉnh giao tiếp điện tử về thuế đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập cảng.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế thực hiện thủ tục về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế bằng dụng cụ điện tử.

2. Cơ thuế quan, công chức thuế.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế.

4. Cơ quan, công ty, cá nhân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan thuộc khuôn khổ áp dụng giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là giao tiếp trong thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế được thực hiện bằng dụng cụ điện tử.

2. Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế là thông điệp dữ liệu điện tử về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế được tạo nên, gởi đi, nhận và lưu trữ bằng dụng cụ điện tử trong lĩnh vực thuế.

3. Tài khoản giao tiếp thuế điện tử là tài khoản đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của ngành thuế để thực hiện giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế.

4. Dịch vụ giá trị gia tăng về giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây gọi là dịch vụ T-VAN): Là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, bình phục thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ thuế quan để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Là công ty được cơ thuế quan cấp Giấy công nhận công ty cung cấp dịch vụ T-VAN.

6. Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế: Là điểm truy nã cập tụ họp và cung cấp các dịch vụ của cơ thuế quan trên nền móng Web.

Điều 4. Nguyên tắc giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế

Việc thực hiện các giao tiếp điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với Điều năm của Luật Giao dịch điện tử.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download