hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT ………….

Tôi tên: ................................................................, 5 sinh: .....................

Địa chỉ thường trú: .....................................................................................

Nghề nghiệp hiện nay: ................................................................................

Là người đại diện cho: ..................................................................................

Xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã với nội dung sau:

- Tên cơ sở (hoặc doanh nghiệp): .................................................................

- Địa chỉ văn phòng: .....................................................................................

- Điện thoại: ..................................................................................................

- Vốn đăng ký để gây nuôi động vật hoang dã: ............................................

Trong đó: - Vốn XDCB chuồng trại: ...........................................................

- Vốn mua giống ĐVHD: ............................................................

- Động vật hoang dã xin gây nuôi gồm các loài: ....................................

- Số lượng con (theo từng loài): ................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download