hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 132/QĐ-BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 132/QĐ-BHXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1071/QĐ-BHXH ngày 01/09/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định 132/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 07 tháng 02 5 2013 về việc sửa đổi, bổ sung ngày 01/09/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

---------
Số: 132/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1071/QĐ-BHXH NGÀY 01/9/2009
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

-------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 5 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14 tháng 08 5 2009 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Cấp sổ, thẻ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Sửa đổi, bổ sung mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế quy định tại Khoản 4, Điều hai  ngày 01/9/2009 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

"4. Hai ký tự tiếp theo (ô trang bị 4): được ký hiệu bằng số (từ 00 tới 99) hoặc bằng chữ (theo bảng chữ cái la tinh, từ AA tới ZZ) hoặc bằng tổ hợp giữa số và chữ, là mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi quản lý mối manh của người tham gia bảo hiểm y tế."

Điều hai. Trung tâm Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ nội dung quy định tại Điều một Quyết định này để điều chỉnh kịp thời phần mềm quản lý đối tượng và in thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các doanh nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Y tế, LĐTBXH, Tài chính, Nội vụ;
- HĐQL - BHXH VN;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CST (08b).

 TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lê Bạch Hồng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download