hoặc
Tài liệu học tập Biên bản chứng nhận, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản chứng nhận có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biên bản chứng nhận ban hành kèm theo  quy định yếu tố về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 04/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN
LẬP BIÊN BẢN

 --------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: .../BB-CN

 

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 5 2012;

Hôm nay, hồi ...... giờ .... ngày .... tháng ..... 5 ........... Tại ………...........

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): ........................... Chức vụ: ............................ Đơn vị: .......................

2. Ông (bà): ........................... Chức vụ: ............................ Đơn vị: .......................

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà): …................ Năm sinh: .............................. Quốc tịch: ......................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ...........

b) Ông (bà): ……...................... Năm sinh: .............................. Quốc tịch: ............

Địa chỉ: .................................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ........................................................................

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ................ Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ...........

Chứng nhận rằng:[2] ...................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ........ giờ ......... ngày .... tháng ....... 5 ...........

Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho .................................... 01 bản. Sau khi đọc biên bản, các người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3] .................................................................

NGƯỜI CHỨNG NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và công nghệ trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;

[3] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download