hoặc
Tài liệu học tập Công văn 208/GSQL-GQ2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 208/GSQL-GQ2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng thầu

Công văn 208/GSQL-GQ2 về hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất theo hiệp đồng thầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 208/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa đưa vào DNCX theo hiệp đồng thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam
(Tầng 10, Phòng 1002, Tòa nhà TTC, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 27022013/CV-XNK ngày 27/2/2013 của Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa do các nhà thầu chính và nhà thầu phụ nhập cảng để xây dựng nhà máy tổ hợp 4 cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế và thủ tục hải quan: Ngày 5/3/2013, Bộ Tài chính có công văn số 2870/BTC-TCHQ v/v thuế nhập cảng và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX gởi Công ty Samsung C&T Corporation - Nhà thầu chính của Công ty Samsung Electronics Việt Nam. Nội dung công văn số 2870/BTC-TCHQ dẫn trên hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế nhập cảng và thuế GTGT, thủ tục hải quan đối với hàng hóa do nhà thầu chính và nhà thầu phụ đưa vào xây dựng tổ hợp 4 cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam.

2. Về vướng mắc liên quan tới hoàn thuế nhập khẩu: Đề nghị Công ty nghiên cứu khoản 8, Điều 113 và Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời và gởi kèm theo công văn số 2870/BTC-TCHQ dẫn trên để Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam được biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhất Kha

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download