hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03H-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........

Số: ....../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

......., ngày ... tháng ... 5 ...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng do bệnh tật tái phát

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số .../QĐ-TCCB ngày ... tháng ... 5 ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ....;

Căn cứ hồ sơ hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp của ông/bà ....................;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... 5 .... của Hội đồng giám định y học.......,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà: ...................................................

Sinh ngày ... tháng ... 5 ............ Số sổ BHXH ..........................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ..................................

Cơ quan, đơn vị: .........................................................................

Bị bệnh nghề nghiệp ngày ..... tháng ..... 5 ..... mức suy giảm khả năng lao động là: ............ %.

Nay bệnh tật tái phát, giám định lại mức suy giảm KNLĐ là: …… %.

Được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp BNN hàng tháng từ (1) tháng ….. 5 …....

Điều 2: Mức trợ cấp được hưởng sau khi điều chỉnh:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .... đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): ........ đồng.

(Số tiền bằng chữ: ...............................................................................)

c. Trợ cấp phục vụ (nếu có): ............................................. đồng

Nơi nhận trợ cấp: .............................................................................

Điều 3: Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2) .....................  và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ông/Bà .............;
- BHXH (2) ...........;
- Lưu hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nếu đã hưởng trợ cấp BNN một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng thì cụm từ “Được điều chỉnh mức hưởng” thay bằng cụm từ “Được hưởng”;

- (2) Ghi theo tên công ty hành chính cấp huyện.

Các bạn có thể kích và nút Tải về để tải thêm mẫu Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp 1 lần do bệnh tật tái phát - Mẫu số 03K-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download