hoặc
Tài liệu học tập Nghị quyết về án phí, lệ phí tòa án số 02/2015/NQ-HĐTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị quyết về án phí, lệ phí tòa án số 02/2015/NQ-HĐTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Dịch vụ Pháp lý,Nghị quyết về án phí, lệ phí tòa án

 Nghị quyết về án phí, lệ phí tòa án số 02/2015/NQ-HĐTP được Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 15/01/2015. Nghị quyết sửa đổi bổ sung 1 số điều của nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/06/2012 hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án.

Nghị quyết về án phí, lệ phí tòa án

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
--------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 02/2015/NQ-HĐTP                   Hà Nội, ngày 15 tháng 01 5 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQ-HĐTP NGÀY 13 THÁNG sáu NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TOÀ ÁN

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ vào Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ vào ;

Căn cứ vào Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án;;

Sau khi có ý kiến hợp nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều một. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản hai Điều sáu Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng sáu 5 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

“a) Trường hợp vụ án hành chính bị đình chỉ theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản một Điều 120 của Luật tố tụng hành chính thì số tiền tạm thời ứng án phí đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước;”.

Điều hai. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng sáu 5 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao như sau:

“3. Khi áp dụng quy định tại Điều 27 của Pháp lệnh trong vụ án hành chính cần phân biệt:

a) Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm được miễn nộp toàn bộ tiền tạm thời ứng án phí, án phí;

b) Người khởi kiện có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản thì phải chịu án phí dân sự sơ thẩm giả dụ yêu cầu của họ không được Tòa án chấp nhận”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành của Nghị quyết

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 15 tháng 01 5 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 5 2015.

2. Trong quá trình thực hiện giả dụ có vướng mắc cần phải giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì yêu cầu phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao để có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download