hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 83/2011/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 83/2011/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lĩnh vực khác,Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

Thông tư số 83/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 5 2012. 

BỘ TÀI CHÍNH
--------------

Số: 83/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                         Hà Nội, ngày 16 tháng 06 5 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước 5 2012
______________

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày sáu tháng sáu 5 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15 tháng sáu 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 5 2012;

Bộ Tài chính hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 5 2011 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) 5 2012 như sau:

CHƯƠNG I
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2011

Điều một. Quy định chung:

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ NSNN 5 2011:

- Nhiệm vụ NSNN 5 2011 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2010/QH12 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước 5 2011, Nghị quyết số 53/2010/QH12 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương 5 2011, Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước 5 2011, Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu nhà nước và Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 196/QĐ-TTg.

- Các văn bản điều hành của Chính phủ, gồm: Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 5 2011 về các giải pháp chính yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN 5 2011; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 5 2011 về 1 số giải pháp chính yếu tụ hợp khiên chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong 5 2011.

- Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14 tháng 12 5 2010 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 5 2011.

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ NSNN trong sáu tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu thực hiện trong sáu tháng cuối 5.

2. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ trong điều hành kinh tế xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN sáu tháng đầu 5, các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán; chủ động yêu cầu các sửa đổi, bổ sung cụ thể về chính sách, chế độ thu, chi NSNN và các chính sách, chế độ khác gởi Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Điều hai. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 5 2011:

Căn cứ kết quả thu NSNN sáu tháng đầu 5, đánh giá thực hiện thu NSNN 5 2011 trên cơ sở phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán NSNN đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thông qua, nhưng tối thiểu phấn đấu vượt bảy - 8% so với dự toán thu Quốc hội đã thông qua. Khi đánh giá cần tụ hợp vào các nội dung chính yếu sau:

- Đánh giá, phân tích tác động của kinh tế tới kết quả thực hiện thu ngân sách 5 2011 như: Tình hình sản xuất - buôn bán, hoạt động xuất, du nhập của các doanh nghiệp trên địa bàn; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu; giá bán, lợi nhuận; rà soát để tính tới các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, các dự án đầu tư đã hết thời gian hưởng ưu đãi; kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tài chính về đất đai; tình hình giao tiếp mua bán bất động sản; tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán.

- Đánh giá, phân tích tác động ảnh hưởng của việc thực hiện các chính sách gia hạn thuế ảnh hưởng đến thu NSNN 5 2011 qua việc thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng hai 5 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 5 2010; Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày sáu tháng 4 5 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 5 2011; việc điều hành chính sách xuất, du nhập, trong đó có việc điều chỉnh thuế nhằm hạn chế nhập siêu, xuất khẩu nguyên liệu thô và điều chỉnh thuế suất để thực hiện các cam kết hội nhập.

- Đánh giá tình hình nợ đọng và xử lý nợ đọng thuế 5 2011: Xác định rõ số nợ thuế tới 31/12/2010, dự định số nợ phát sinh trong 5 2011, số nợ thuế thu hồi được trong 5 2011 và số nợ thuế tới 31/12/2011. Tổng hợp, phân loại hầu hết, chính xác số thuế nợ đọng theo quy định.

- Đánh giá kết quả phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong công tác quản lý thu NSNN và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm soát thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại; việc phối hợp trong kiểm tra giá; số đối tượng đã thanh tra, kiểm tra trong sáu tháng đầu 5 và dự định cả năm; số thuế kiến nghị truy vấn thu thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế; số kiến nghị truy vấn thu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và dự định số nộp vào NSNN trong 5. Kiến nghị các giải pháp tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả các hoạt động này.

- Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng; số thuế phải hoàn phát sinh trong 5 2011; số dự định hoàn cho các doanh nghiệp trong 5 2011; trong đó phân tích rõ nguyên nhân hoàn thuế tăng, giảm đột biến so với 5 trước.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu; các chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 5 2010, 5 2011 ảnh hưởng tới kết quả thu; yêu cầu các kiến nghị để điều chỉnh cơ chế, chính sách (nếu có).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download