hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 17/2014/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 17/2014/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
BỘ CÔNG THƯƠNG

---------------

Số: 17/2014/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 5 2014 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 23/2012/TT-BCT NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 5 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập cảng hàng hóa;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 5 2012 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập cảng tự động đối với 1 số sản phẩm thép.

Điều một. Bãi bỏ Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập cảng tự động đối với 1 số sản phẩm thép

1. Bãi bỏ Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập cảng tự động đối với 1 số sản phẩm thép.

2. Thương nhân nhập cảng các sản phẩm thép quy định tại Khoản một Điều này làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi Nhận:
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download