hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Số: 39/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                   Hà Nội, ngày 19 tháng 12 5 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai
thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội
___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 5 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 5 2007;

Căn cứ Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 5 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng bảy 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều sáu Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 5 2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22 tháng 01 5 2010 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 5 2007 của Thanh tra Chính phủ;

Sau khi hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố; xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố tại công văn số 2984/TTTP-TH ngày 02 tháng 12 5 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập; việc xác minh tài sản, thu nhập; kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản thu nhập, bản kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập; việc giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và trách nhiệm doanh nghiệp thực hiện đối với các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân trực thuộc thành phố Hà Nội (trừ các ngành Công an, Quân đội, Kiểm sát, Tòa án và cơ quan trực thuộc ngành dọc).

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm:

a) Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

b) Người dự định được bầu, phê chuẩn tại Hội đồng nhân dân, ngành dự định được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; người dự định bị miễn nhiệm, cách chức;

c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và xấp xỉ trở lên, bao gồm:

c.1) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan và doanh nghiệp sự nghiệp công lập của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, doanh nghiệp chính trị - xã hội ở cấp thành phố và cấp huyện;

c.2) Những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và các người được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong doanh nghiệp chính trị xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp xã hội - nghề nghiệp;

d) Giám đốc, Phó Giám đốc, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và Bác sĩ chính tại các Bệnh viện, Viện nghiên cứu của Nhà nước;

đ) Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban báo, đài, tạp chí có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước;

e) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng trường Mầm non, Tiểu học của Nhà nước tại các quận, thị xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trường Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên của Nhà nước; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và Giảng viên chính trường Đại học, Cao đẳng của Nhà nước;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download