hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 709/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 709/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm ông Lâm Kiết Tường giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

Quyết định số 709/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Lâm Kiết Tường giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 709/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Lâm Kiết Tường giữ chức Phó Tổng Giám đốc
Đài Truyền hình Việt Nam

------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam tại Văn bản số 252/THVN, ngày 03 tháng 03 5 2010; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1428/TTr-BNV, ngày 18 tháng 05 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lâm Kiết Tường, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Lâm Kiết Tường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download