hoặc
Tài liệu học tập Đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động

Trong hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động theo hướng dẫn của tổ chức và hoạt động của Hội đồng hòa giải cơ sở và hòa giải viên lao động thì mẫu đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao đồng là viểu mẫu yêu cầu mà ứng viên phải khai báo thông tin cá nhân của mình trên đó.

Đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày ….. tháng …. 5 ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Kính gửi: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân.........................................................;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội......................

Tên tôi là (viết chữ in hoa):.........................................................................................................................

Ngày, tháng, 5 sinh: ........................................................Nam, Nữ:.......................................................

Trình độ, chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo:.............................................................................................

Chuyên ngành đào tạo (gần nhất):...............................................................................................................

Thời gian làm việc trong lĩnh vực liên quan tới quan hệ lao động:................................................ (tháng).

Nơi công tác:.............................................................................................................................................

Địa chỉ hoặc số điện thoại đi động liên hệ:................................................................................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan, tôi làm đơn đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động.

Nếu được bổ nhiệm làm hòa giải viên lao động, tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hòa giải viên lao động.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download