hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 459/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 459/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định số 459/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 459/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Thảo
giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

---------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản số 75/TTr-HĐQL, ngày 11 tháng 01 5 2010; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 417/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Minh Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download