hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 573/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 573/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh

Quyết định số 573/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ nhà nước hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------- 

Số: 573/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ nhà nước hỗ trợ các địa phương
phòng, chống dịch bệnh
-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Công văn số 1116/BNN-TY, số 1117/BNN-TY ngày 19 tháng 4 5 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 5222/BTC-TCDT ngày 26 tháng 4 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít thuốc sát trùng Benkocid; 300.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ nhà nước để hỗ trợ các tỉnh: Thái Nguyên, Thái Bình phòng, chống dịch bệnh như đề nghị tại các Công văn 1116/BNN-TY và số 1117/BNN-TY nêu trên.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Thái Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download