hoặc
Tài liệu học tập Công văn 671/BNV-TL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 671/BNV-TL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Công văn 671/BNV-TL về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định do Bộ Nội vụ ban hành.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 671/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 5 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 5109/UBND-NC ngày 26 tháng 12 5 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về chế độ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2295/BTC-NSNN ngày 20 tháng 02 5 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 450/BLĐTBXH-LĐTL ngày 08 tháng 02 5 2013, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục áp dụng phụ cấp thu hút bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khuông (nếu có) đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hiệp đồng lao động (gồm cả các người đang trong thời gian tập sự, thử việc) trong chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao thường xuyên làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thu hút là 3 5 kể từ ngày 01 tháng 4 5 2013. Cách tính trả phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 5 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thu hút do địa phương bố trí, bố trí trong dự toán ngân sách được giao hàng 5.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Thăng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download