hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm

Quyết định số 91/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------------- 

Số: 91/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con
dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm
------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 5 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 5 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 5 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 5 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VII, kỳ họp vật dụng 19 về điều chỉnh mức thu phí qua bến phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh trên địa bàn thành phố và Công văn số 460/CV-VP ngày 23 tháng 12 5 2010 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô con dưới 07 chỗ ngồi lưu thông qua bến phà Thủ Thiêm là 12.000 đồng/xe (thay vì 11.000 đồng/xe, đã được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 5 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Mức thu phí mới được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 5 2011.

Điều hai. Các điều khoản khác không kể đến vẫn được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 83/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 5 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông chuyên chở, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình cầu phà thành phố, các công ty, cơ quan, công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP
- Thường trực UBND. TP;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- VPUB: Các PVP; các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Thg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download