hoặc
Tài liệu học tập Thông báo về quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo hiểm theo cơ chế một cửa số 1285/TB-BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo về quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ bảo hiểm theo cơ chế một cửa số 1285/TB-BHXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Quy trình tiếp nhận và trả hồ sơ bảo hiểm theo cơ chế một cửa

Thông báo 1285/TB-BHXH 5 2015 về Quy trình thu nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa và Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 4 5 2015.

Quy trình thu nhận và trả hồ sơ bảo hiểm theo cơ chế 1 cửa

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
--------

Số: 1285/TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 5 2015

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BAN HÀNH MỚI QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT
QUẢ HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Căn cứ ngày 06/6/2012 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc ban hành quy định thu nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo yêu cầu của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mới quy trình thu nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, như sau:

1. Ban hành mới quy trình thu nhận và trả kết quả hồ sơ (01 quy trình):

- Quy trình giải quyết trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh BHYT đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh (quy trình 507).

2. Ban hành mới phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS), 01 PGNHS sau:

- PGNHS 507.

3. Ngày áp dụng: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất áp dụng Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ kể đến ở mục một và mục hai, kể từ ngày 25/4/2015.

4. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm thu nhận hồ sơ, để thêm mới Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ nói ở trên.

- Các Phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội quận/huyện chịu trách nhiệm công ty, triển khai và thực hiện theo nội dung thông báo này.

- Các cá nhân người lao động áp dụng Phiếu giao nhận hồ sơ mới theo quy định./.

Nơi nhận:
  • BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
  • Trưởng phòng nghiệp vụ;
  • Giám đốc BHXH quận, huyện;
  • Các cá nhân NLĐ;
  • Trang web BHXH TP.HCM;
  • Lưu: VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐC

 

 

Cao Văn Sang

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download