hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước

Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP về Quy chế “Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tư pháp khi dự án kết thúc hoặc dự án chưa kết thúc nhưng có tài sản phải xử lý”.

BỘ TƯ PHÁP
---------------

Số: 3876/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ “PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP KHI DỰ ÁN KẾT THÚC HOẶC DỰ ÁN CHƯA KẾT THÚC NHƯNG CÓ TÀI SẢN PHẢI XỬ LÝ”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng sáu 5 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng bảy 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15 tháng sáu 5 2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành Quy chế “Phối hợp về quản lý và xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tư pháp khi dự án kết thúc hoặc dự án chưa kết thúc nhưng có tài sản phải xử lý” kèm theo Quyết định này.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Hà Hùng Cường

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download