hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 1728/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 1728/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm lại ông Kiều Đình Thụ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Quyết định số 1728/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm lại ông Kiều Đình Thụ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1728/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ông Kiều Đình Thụ
giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Xét Tờ trình số 5686/TTr-VPCP ngày 13 tháng 8 5 2010 của Văn phòng Chính phủ; Tờ trình số 2961/TTr-BNV ngày 30 tháng 8 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Kiều Đình Thụ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Kiều Đình Thụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: TCCB, NC, HC, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download