hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 161/2012/TB-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 161/2012/TB-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia

Thông báo 161/2012/TB-BTTTT về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------------
Số: 161/TB-BTTTT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 5 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN ĐỨC LAI TẠI CUỘC HỌP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Ngày 05 tháng 12 5 2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác điều hành và tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (Chương trình MTQG) 5 2012 và nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình MTQG trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên và Tổ giúp việc của Ban Quản lý Chương trình MTQG; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Xuất bản, Cục Quản lý PTTH và TTĐT, Cục Báo chí, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Quản lý Chương trình MTQG báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở Trung ương và địa phương 5 2012 và ý kiến của các thành viên tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có kết luận như sau:

1. Trong 5 2012, Ban Quản lý Chương trình MTQG đã cố gắng thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho Lãnh đạo Bộ trong công tác ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và điều hành Chương trình trong 5 2012 và công đoạn 2012 - 2015 ở cả Trung ương và địa phương, 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình (thay thế Thông tư liên tịch 131); xây dựng và làm việc với các Bộ tổng hợp để thuyết minh, bảo vệ Chương trình MTQG; trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo công đoạn 2012-2015 (Quyết định 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012); doanh nghiệp giao ban online, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương doanh nghiệp lập, triển khai các dự án của Chương trình trong 5 2011, 5 2012 và công đoạn 2013 - 2015; trình Bộ xem xét và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 5 2012; doanh nghiệp 1 số đoàn kiểm tra các tỉnh, thành phố về việc triển khai các nội dung của Chương trình trong 5 2011, 5 2012...

Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu vì 1 số lý do sau:

- Việc giao vốn triển khai thực hiện các Chương trình MTQG 5 2012 nói chung và Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 5 2012 nói riêng của cấp có thẩm quyền muộn hơn với quy định của Luật Ngân sách nhà nước (đến tháng 5/2012, Chương trình mới được giao dự toán).

- Tháng 9/2012, Quyết định 1212/QĐ-TTg phê ưng chuẩn Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo công đoạn 2012-2015 mới được ban hành;

- Việc triển khai thực hiện Chương trình trong điều kiện chưa được Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn, 1 số thành viên của Ban Quản lý Chương trình MTQG của Bộ nghỉ hưu theo chế độ, chuyến công tác khác dẫn tới công tác phối hợp, giám sát trong điều hành của Chương trình chưa được sát sao.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download