hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1560/QĐ-KTNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1560/QĐ-KTNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán,Thành lập đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI

Quyết định 1560/QĐ-KTNN do Kiểm toán Nhà nước ban hành ngày 06 tháng 10 5 2011 về việc thành lập doanh nghiệp cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------------
Số: 1560/QĐ-KTNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 5 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC XI
------------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 09 5 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu doanh nghiệp của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29 tháng 04 5 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thêm 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực, 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành và giao biên chế tới 5 2012 cho Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-KTNN ngày 31 tháng 05 5 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Đề án triển khai thành lập 04 Kiểm toán Nhà nước khu vực và 01 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 06 5 2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực XI;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thành lập các doanh nghiệp cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực XI để giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước, gồm:

1. Văn phòng;

2. Phòng Tổng hợp;

3. Phòng Nghiệp vụ 1;

4. Phòng Nghiệp vụ 2;

5. Phòng Nghiệp vụ 3.

Điều hai. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các doanh nghiệp cấp phòng quy định tại Điều một của Quyết định này gởi Vụ Tổ chức cán bộ giám định trước khi ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XI, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các doanh nghiệp trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (08).

 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download