hoặc
Tài liệu học tập Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,
TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)
__________________
Số:....../......./QĐ-TBPS(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 …………, ngày …… tháng……..năm…….

 QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐANG CÓ HIỆU LỰC

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: (3)

Ông (Bà)............................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 45 của Luật phá sản;

Căn cứ vào quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS ngày........ tháng........ 5............

Đối với:..............................................................................................................(5)

Địa chỉ:..............................................................................................................(6)

Sau khi xem xét văn bản yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực của.........................(7)

Địa chỉ:..............................................................................................................(8)

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan tới yêu cầu đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực;

Xét thấy văn bản yêu cầu là có căn cứ và việc đình chỉ thực hiện hợp đồng đang có hiệu lực sẽ có lợi hơn cho............,(9)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download