hoặc
Tài liệu học tập Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Access, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Access có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Cao đẳng - Đại học,

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT ACCESS

Câu một. Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định

A) Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệ
B) Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột A
C) Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột A
D) Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A

Câu hai. Trong 1 tróc nã (Query) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa bao nhiêu trường
A) 256            B) 10          C) 128          D) 255

Câu 3. Tên Table
A) Có khoảng trắng
B) Có chiều dài tên tùy ý
C) Không có khoảng trắng
D) Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng Việt có dấu

Câu 4. Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đa
A) một chữ số
B) bảy chữ số
C) 15 chữ số
D) 0 chữ số

Câu năm. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là
A) Cơ sở dữ liệu phân tán
B) Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
C) Cơ sở dữ liệu quan hệ
D) Cơ sở dữ liệu tập trung

Câu sáu. Tổng số Table có thể mở cùng 1 lúc là
A) 64
B) 255
C) 1024
D) Không giới hạn

Câu bảy. Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo mối liên kết dữ liệu đúng với SubForm
A) Link SubForm và Link MainForm
B) Relationship SubForm và Relationship MainForm
C) Link Child Field và Link Master Field
D) Casecade Relate Field

Câu 8. Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tính
A) Popup = yes, Modal = yes
B) Popup = no, Modal = no
C) Popup = yes, Modal =no
D) Popup = no, Madal = yes

Câu 9. Khi xóa Form “Nhanvien”
A) Tất cả các Macro cài trong Form sẽ bị mất
B) Tất cả các thủ tục cài trong Form sẽ bị mất
C) Tất cả dữ liệu về nhân viên sẽ bị mất
D) Tất cả các Macro và thủ tục cài trong Form sẽ bị mất, nhưng dữ liệu về nhân viên không bị mất

Câu 10. Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần
A) Một thành phần độc nhất là Table
B) năm thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros
C) sáu thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages
D) bảy thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages, Modules.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download