hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Việt Yên số 2, Bắc Giang có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 10,Đề thi Tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Việt Yên số hai, Bắc Giang gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận giúp các bạn học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức được học trên lớp. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: TIẾNG ANH; Khối: A1 + D (Lớp 10)

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:.......................................................................

Số báo danh:............................................................................

PHẦN A - TRẮC NGHIỆM( một,năm pts for each)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions

1: A. motion             B. position               C. production               D. decision

2: A. scientist          B. million                 C. police                      D. medical

3: A. contain            B. another               C. abandon                  D. vocabulary

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

4: A. national            B. abandon             C. orphanage              D. chemical

5: A. position            B. interest               C. detective                D. description

Choose the best answer from the four options to complete each sentence below.

6. Our flight was _____ leave at 11 am, and I arrived at the airport quite early.

A. to                       B. due to                 C. certain                   D. likely

7. In spite of difficult living conditions, Marie Curie worked extremely hard and earned a degree in Physics with flying ______.

A. results               B. marks                  C. colors                    D. prize

8. How patient you are to prepare for this dish. It is actually a/an _____ work.

A. durable              B. time-consuming    C. everlasting             D. time-taking

9. It was Ms. Sullivan, a _____ and loving teacher, who helped Helen break through her world of silence.

A. dedicating         B. dedicated              C. dedication             D. devoting

10. If we resurface and ______ the roads, they won’t be flooded and muddy when it rains.

A. rise                  B. raise                      C. increase               D. pick up

Đáp án đề kiểm tra kiến thức nâng cao môn Tiếng Anh lớp 10

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 lần 4 – 2014 - 2015

Tổng số điểm: 100/60 câu.

PHẦN A- TRẮC NGHIỆM (1,năm pt for each)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions

1. D            2. A               3. B

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions

4. B           năm. B

Choose the best answer from the four options to complete each sentence below.

6. B           bảy. C               8. B                9. A                 10. B

11. C         12. B             13. C              14. A                15. B

16. A         17. C             18. D              19. C                20. B

IV. READING.

Read the following passage and choose the best answer to fill in the gaps.

21. B         22. A            23. A               24. C                25. D

26. C         27. A            28. D               29. C                30. C

Read the passage below and choose the best answer for each question.

31. D         32. D            33. D               34. B               35. B

Read the passage and decide the statements are true (T) or false (F).

36. T         37. F            38. F                39. T                40. F

PHẦN B - TỰ LUẬN (2 pt for each)

I. Give the correct form of the verbs in brackets.

41: revising (to be revised)

42: to reach

43: interested

44: exciting

45: had had

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download