hoặc
Tài liệu học tập Công văn 918/2013/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 918/2013/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Phân loại hàng hóa đối với mặt hàng Keo phủ kính cản quang

Công văn 918/2013/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng Keo phủ kính cản quang do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 918/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại hàng hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV XNK Kristalbond Việt Nam.
(Đ/c: số 36, Phố chợ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02/CV-XNK ngày 01/02/2013 của Công ty TNHH MTV XNK Kristalbond Việt Nam yêu cầu yếu tố mã số HS đối với mặt hàng “Keo phủ kính cản quang (chống nắng và chống tia cực tím)”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng của công ty là hàng hóa phải dựa trên kết quả phân tích, giám định bằng trang đồ vật công nghệ mới xác định được tên gọi, bản tính của hàng hóa nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời cụ thể về mã số đối với mặt hàng nêu trên. Đề nghị công ty tìm hiểu quy định về phân loại trước theo hướng dẫn tại Mục hai Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự định làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hải Trang

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download