hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản số phụ, phụ trương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản số phụ, phụ trương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010

Các bạn có thể xem thêm biểu mẫu tờ khai xin cấp giấy phép phát hành số phụ, phụ trương ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 5 2010 của Bộ Thông tin và truyền thông sau:

Mẫu số 4

Tên cơ quan báo chí
xin phép phát hành số phụ, phụ trương

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. 5 20...

TỜ KHAI
XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ PHỤ, PHỤ TRƯƠNG

1. Tên cơ quan báo chí:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ……………………………… Fax:

- Giấy phép hoạt động báo chí:

2. Mục đích phát hành số phụ, phụ trương:

3. Nội dung của số phụ, phụ trương:

4. Đối tượng phục vụ chủ yếu:

5. Phạm vi phát hành chủ yếu:

6. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi của số phụ, phụ trương:
(Cách trình bày măng set tên gọi theo mẫu ban tập trình và được duyệt)

- Ngôn ngữ thể hiện:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Nơi in:

7. Phương thức phát hành:

8. Thời gian thực hiện:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XIN PHÉP XUẤT BẢN
(Ký tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download